• Skanowanie laserowe 3D w górnictwie
  (Kopalnia LW Bogdanka S.A.)

  Czytaj więcej

   

 • Badania glacjologiczne w jaskiniach

  (Jaskinia Crystal Cave, Spitsbergen)

  Czytaj więcej

 • Badania polarne na Spitsbergenie

  (Spitsbergen, Norwegia)

  Czytaj więcej

 • Indoor Mapping dla Pałacyku w Wilanowie

  (ul. Syta, Warsaw)

  Czytaj więcej

   

 • Przestrzenna inwentaryzacja fabryki

  (Kofama Koźle S.A, Kędzierzyn Koźle)

  Czytaj więcej

   

Kim Jesteśmy

Firma SKALA 3D istnieje od 2003 roku. Od początku jej działalność opieraliśmy na rodzinnych tradycjach geodezyjnych i z takich to korzeni firma „wyrosła”. Z biegiem czasu i gromadzeniem doświadczeń zaczęliśmy poszerzać zakres usług o fotogrametrię i indoor mapping. Szczególnie wyspecjalizowaliśmy się w skaningu laserowym, tworzeniu mobilnych systemów pomiarowych i w tym zakresie zebraliśmy już spory wachlarz doświadczeń. Działamy operatywnie i dobrze poznaliśmy środowisko górnicze i robotyczne. Nie obce są nam też zagadnienia z zakresu baz danych, czy inżynierii polarnej. Lata praktyki w zawodzie w połączeniu ze wszechstronnym wykształceniem i nowoczesnością nadają naszej firmie niszowy, niepowtarzalny charakter.

 

Czytaj więcej

 

2 Oferta

Działalność firmy obejmuje głównie świadczenie usług z zakresu szeroko pojętego skaningu laserowego.
Zebraliśmy tutaj już spory wachlarz doświadczeń, w szczególności w sektorze górniczym i indor mapping.

Icon
Górnictwo

Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz rozporządzenia wykonawcze wymagają okresowego prowadzenia badań poprawności…

Icon
Architektura

Metoda         skaningu         laserowego
w architekturze dość mocno się ugruntowała. Wynika to z faktu, że architektura jest wdzięczną dziedziną

Icon
Przemysł

Zastosowanie skanowania w przemyśle zakreśla bardzo szeroką skalę. Z uwagi na milimetrową precyzję, szczegółowość i kompleksowość …

Icon
Geodezja Klasyczna

Firma zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach terenowych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno…

Icon
Bazy Tematyczne

Bazy tematyczne są kompleksową reprezentacją danych geoprzestrzennych i stanowią kluczowy składnik GIS. Tworzą bowiem podłoże…

Icon
Piszemy projekty

Na początku był… projekt zakończony sukcesem, czyli wypłatą dotacji dla naszej firmy. Potem zaczęły zgłaszać się do nas znajome firmy…

Icon
Miasta 3D

Wirtualna rzeczywistość daje wiele możliwości reprezentacji otaczającej nas przestrzeni w formie cyfrowego świata. Jest to tak zwana rzeczywistość…

Icon
Indoor mapping

Pojęcie Indoor Mapping-u coraz częściej zaczyna gościć w naszych głowach, a dotyczy niczego innego jak map wewnątrz budynków….

Icon
Badania Polarne

Historia polskich badań polarnych na wyspie Spitsbergen sięga roku 1934, kiedy to oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego wzięli…

3 Technologie

Technology

Skaning laserowy, znany także pod nazwą LIDAR (Light Detection and Ranging), jest technologią zaliczaną do grupy aktywnych systemów fotogrametrycznych, wykorzystujących spójne światło laserowe. Dzięki różnym typom skanerów uzyskujemy bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Można właściwie powiedzieć, że skaner jest w stanie zobrazować wszystko: od dużych obiektów…

Technology

Przez autonomiczne platformy mobilne rozumie się różnego typu bezzałogowe: aparaty latające, samochody, koleje, łodzie oraz roboty, zdolne do autonomicznego, bądź zdalnie sterowanego przemieszczania się i pozyskiwania informacji w określonym dla danego typu platformy środowisku. Tego typu systemy wyposażone są zazwyczaj w zróżnicowane skanery laserowe, kamery…

Technology

Firma SKALA 3D zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach klasycznych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno w typowych pracach geodezyjnych, jak i wykonujemy nietypowe zlecenia, wedle potrzeb klienta.

5

Aktualności & Blog

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  11/02/2018

   

  Do naszego portfolio dołączył ciekawy projekt – Narodowe Sanktuarium w Subukii.

  Wielki Rów Afrykański – Kenia.

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  27/11/2017

  Zapytanie ofertowe nr 2

   

   

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest dostarczenia (zakup) „materiałów”  do realizacji projektu dla SKALA 3D Artur Adamek w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb realizacji projektu w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

   

  Tytuł projektu

  Projekt modułowej mobilnej platformy pomiarowej opartej na technologii skanowania laserowego

  Numer projektu

  POIR.02.03.02-06-0014/17

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa następującego jednego zestawu materiałów, których szczegółowe parametry, wymiary i kształty oraz ilość zostały określone w dokumentacji, do której wgląd możliwy jest po uprzednim skontaktowaniu się z przedsiębiorcą:

  • Materiały laminatowe: powłoki oraz pokrywy na urządzenia optyczne i elektroniczne,
  • Użebrowanie oraz elementy stalowe do integracji z powłokami laminatowymi – tuleje wzmacniające, tuleje i stożki pozycjonujące, pręty gwintowane usztywniające konstrukcję,
  • Elementy uszczelniające,
  • Zamknięcia naprężne z możliwością trwałego zamocowania do powłok laminatowych,
  • Stelaże z ceowników aluminiowych lakierowanych proszkowo,
  • Złącza elektroniczne typu LEMO do integracji z powłokami laminatowymi,
  • Wodoszczelne przepusty kablowe do integracji z powłokami laminatowymi,
  • Normalia mechaniczne do integracji z powłokami laminatowymi oraz stelażami polimerowymi (w tym śruby, nakrętki, podkładki),
  • Uchwyty stabilizujące na czas transportu,
  • Wibroizolatory do tłumienia drgań w zakresie częstotliwości od 85Hz  dla szacunkowej masy 35 kg na jeden punkt podparcia (łącznie założono dwa punkty podparcia),
  • Kaseta materiału ULTEM9085 przeznaczonego do druku 3D stelaży na podzespoły elektroniczne.

   

  Termin składania ofert

  do końca dnia 4-12-2017 r.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

   

  Dodatkowe warunki

  Dokumentacja techniczna Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPG)  dostępna jest do wglądu dla oferentów w  siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o poufności.

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Umowa o zachowaniu poufności.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów, Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

  W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia / dostawy

  Czas realizacji zamówienia do 15.12.2017 r.

   

  Warunki zamówienia

  Gwarancja 12 m-cy.

   

  Załączniki

   

  Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

  • strona internetowa skala3d.pl
  • tablica ogłoszeń w Biurze firmy, adres: Parysa 33a, 20-712 Lublin
  • strona internetowa Instytucji Pośredniczącej  http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  BORA YACHTS Sp. z o.o.
  ul. Bazyliańska 18 m. 88
  03-203 Warszawa

  NIP 5242749661

   

  Data wpłynięcia oferty: 04.12.2017 r.

   

  Cena netto: 48 000 zł

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  21/11/2017

  Zapytanie ofertowe nr 8

   

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych poprzez dostarczenie oprogramowania Moduł analiz i wyświetlania wyników dla danych z Mobilnej Platformy Górniczej w ramach realizowanego projektu. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie dokumentacji pomiarowej, wizualizację chmur punktów z pomierzonych szybów górniczych oraz wykonanie podstawowych prac na chmurze.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie Moduł analiz i wyświetlania wyników dla danych z Mobilnej Platformy Górniczej zwanym dalej Oprogramowaniem.

   

  Opis Mobilnej Platformy Górniczej znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem: http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

   

  W wyniku przeprowadzonych prac B+R oraz zebranych w ostatnich latach doświadczeń wyniknęła konieczność zmiany oprogramowania w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu obliczeniowego.

   

  Oprogramowanie ma składać się z dwóch komponentów (modułów):

  • Moduł odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji technicznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa górniczego) z wykonanych pomiarów – operat technicznych z inwentaryzacji szybu wykonanej za pomocą Mobilnej Platformy Górniczej,
  • Oprogramowanie umożliwiające wizualizację chmur punktów z pomierzonych szybów górniczych oraz wykonanie niezbędnych prac na tych chmurach.

   

  Oprogramowanie ma spełniać poniższe warunki i założenia:

   

  Moduł dokumentacji

  • opracowanie koncepcji oprogramowania,
  • przygotowanie plików bazodanowych,
  • przygotowana struktura katalogów – dane źródłowe oraz wyniki,
  • oprogramowanie interfejsu użytkownika,
  • oprogramowanie mechanizmu tworzenia struktury katalogów do przechowywania wyników,
  • oprogramowanie mechanizmu weryfikujący plików niezbędnych do wykonania operatu,
  • oprogramowanie mechanizmu generujący pliki PDF w przypadku braku wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania Operatu,
  • oprogramowanie automatycznie generujące spisu treści na podstawie wyborów użytkownika dokonanych w poszczególnych panelach,
  • oprogramowanie generujące prezentowanie wyników obliczeń,
  • oprogramowanie tworzące wszystkie typy wykresów,
  • oprogramowanie generujące wstępne wnioski na bazie aktualnych przepisów,
  • oprogramowanie kompletujące Operat techniczny.

   

  Moduł wizualizacji

  ODCZYT CHMUR PUNKTÓW

  • wczytywanie plików danych:

  .las

  .ascii

  .ptx

   

  WYSWIETLANIE CHMUR PUNKTÓW

  • możliwość wyświetlenia chmury punktów w następujących formach:
  • Intensywność odbicia
  • RGB (w kolorze)
  • Hipsometrii (zdefiniowanej palecie barwnej)
  • możliwość pracy w co najmniej czterech oknach z zachowaniem funkcjonalności 3D
  • Definiowanie form wyświetlania niezależnie dla każdego okna
  • Synchronizacja widoków

   

  OPCJE WYSWIETLANIA

  • widok tarczy szybu (widok z góry – przekrój poziomy)
  • widok przez szyb (widok z boku – przekrój pionowy)
  • definicja skali wyświetlania
  • definicja głębokości przekroju
  • centrowanie widoku w punkcie

   

  PRZEKROJE

  • definiowanie przekroju (głębokość, kierunek i grubość)
  • eksport do pliku .ascii o zadanych parametrach (grubość, kierunek, odstęp, intensywność i barwa)

   

  POMIARY

  • pomiary punktowe (zapis współrzędnych do pliku)
  • liniowe – pomiar odległości poziomej i przestrzennej

   

  Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz dokumentacja dotycząca algorytmów obliczeniowych do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

   

  Termin składania ofert

  do dnia 1-12-2017 r.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

   

  Dodatkowe warunki

  – Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)
  – Ważność oferty – minimum 30 dni
  – Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.
  – Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
  – Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą stanowić tajemnicę handlową i nie zostaną przedstawione do publicznej wiadomości.
  – W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, w tym omyłki pisarskie, błędy w wyliczeniu ceny (omyłki rachunkowe) z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostaje poprawiona, umożliwiając wykonawcy wniesienie w terminie 3 dni sprzeciwu względem dokonanej poprawy. W razie wniesienia w terminie sprzeciwu oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
  – Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

   

  Wiedza i doświadczenie

  Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów przetwarzania danych laserowych, a w szczególności opracowaniu algorytmów przetwarzania danych laserowych w środowisku nVidia CUDA oraz ich udostępniania i  wizualizacji.

  Posiada wiedzę z zakresu geodezji, fotogrametrii i skanowania laserowego oraz programowania w środowisku nVidia CUDA.

  Posiada udokumentowane wdrożenie w ostatnich 3 latach na kwotę minimum 200 000 zł netto.

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Umowy lub faktury potwierdzające wdrożenie systemów przetwarzania danych laserowych w ostatnich 3 latach na kwotę minimum 200 000 zł netto.

  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  – Umowa o zachowaniu poufności.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie:

  P – liczba punktów

  Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej

  Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

  W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Czas realizacji zamówienia do 15.05.2018 r.

  Wprowadzenie zmian przez Wykonawcę do dostarczonego Oprogramowania zgodnie z uwagami Zamawiającego 2 tygodnie.

   

  Warunki zamówienia

  Gwarancja i wsparcie techniczne 12 m-cy.

  Dostawa i instalacja oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

   

  Załączniki

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Dephos Software Sp. z o.o.
  ul. Rodziny Poganów 63
  32-080 Zabierzów
  NIP 845-212-50-87

  Data wpłynięcia oferty: 01.12.2017 r.

  Cena netto: 220 000 zł

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  21/11/2017

  Zapytanie ofertowe nr 7

   

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą (MPG) do pomiaru szybów górniczych poprzez dostarczenie oprogramowania Moduł obliczeniowy do Mobilnej Platformy Górniczej w ramach realizowanego projektu. Oprogramowanie ma służyć do wykonania obliczeń pozwalających uzyskać jednolitą chmurę punktów z pomiarów zrealizowanych za pomocą MPG w szybie.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie Moduł obliczeniowy do Mobilnej Platformy Górniczej zwanym dalej Oprogramowaniem.

   

  Opis Mobilnej Platformy Górniczej znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem: http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

   

  W wyniku przeprowadzonych prac B+R oraz zebranych w ostatnich latach doświadczeń wyniknęła konieczność zmiany oprogramowania w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu obliczeniowego.

   

  Oprogramowanie ma spełniać poniższe warunki i założenia:

   

  Posiadać możliwość wczytywania plików danych:

  • skanów profilowych (mobilnych) w formacie .ZFS,
  • skanów panoramicznych (mobilnych) w formacie .ZFS,
  • jednostki inercyjnej IMU,
  • plików kalibracyjnych platformy pomiarowej,
  • odczyt pliku trajektorii,
  • odczyt pliku synchronizacja danych pomiarowych po czasie rzeczywistym.

   

  Posiadać możliwość wykonania następujących funkcji i obliczeń:

  • odczyt i sprawdzenie poprawności synchronizacji sensorów pomiarowych,
  • obliczenie kątów na podstawie danych z IMU,
  • utworzenie przybliżonej (wstępnej) trajektorii,
  • wyrównanie wstępne danych laserowych po osi „Z” na podstawie danych z profili skanera,
  • rozwinięcie chmury punktów na podstawie wstępnej trajektorii w technologii NvidaCUDA,
  • zastosowanie algorytmów obliczeniowych SLAM do wyszukania elementów charakterystycznych na chmurze punktów,
  • analiza prawidłowości wyszukanych par (zestawów) elementów charakterystycznych,
  • ułożenie równań poprawek i ścisłe wyrównanie trajektorii dla wyszukanych zestawów elementów charakterystycznych oraz danych z IMU,
  • rozwinięcie chmury punktów na obliczoną trajektorię i kontrola wpasowania,
  • wprowadzenie poprawek i ponowne obliczenie trajektorii uwzględniającej poprawki wpasowania,
  • rozwinięcie końcowe danych ze wszystkich skanerów na obliczonej trajektorii.

   

  Oprogramowanie musi posiadać również:

  • możliwość obliczenia wielomianu przebiegu prostoliniowości prowadników,
  • możliwość obliczenia parametrów do połączenia co najmniej dwóch przejazdów z Mobilnej Platformy Górniczej w szybie,
  • możliwość zdefiniowania referencji (pionowej) dla wykonanych pomiarów MPG w szybie,
  • możliwość efektywnego przetwarzania duży zbiorów danych (min. 100 GB).

   

  Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz dokumentacja dotycząca algorytmów obliczeniowych do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

   

  Termin składania ofert

  do dnia 1-12-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

   

  Dodatkowe warunki

  – Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)
  – Ważność oferty – minimum 30 dni
  – Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.
  – Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
  – Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

  – Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą stanowić tajemnicę handlową i nie zostaną przedstawione do publicznej wiadomości.
  – W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, w tym omyłki pisarskie, błędy w wyliczeniu ceny (omyłki rachunkowe) z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostaje poprawiona, umożliwiając wykonawcy wniesienie w terminie 3 dni sprzeciwu względem dokonanej poprawy. W razie wniesienia w terminie sprzeciwu oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
  – Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

   

  Wiedza i doświadczenie

  Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów przetwarzania danych laserowych, a w szczególności opracowaniu algorytmów przetwarzania danych laserowych w środowisku nVidia CUDA oraz ich udostępniania i wizualizacji. Posiada wiedzę z zakresu geodezji, fotogrametrii i skanowania laserowego oraz programowania w środowisku nVidia CUDA.

  Posiada udokumentowane wdrożenie w ostatnich 3 latach na kwotę minimum 200 000 zł netto.

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Do wglądu dla Zamawiającego umowy lub faktury potwierdzające wdrożenie systemów przetwarzania i/lub wizualizacji danych laserowych lub w ostatnich 3 latach na kwotę minimum 200 000 zł netto.

  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

  – Umowa o zachowaniu poufności.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie:

  P – liczba punktów

  Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej

  Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

  W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Czas realizacji zamówienia do 15.05.2018 r.

  Wprowadzenie zmian przez Wykonawcę do dostarczonego Oprogramowania zgodnie z uwagami Zamawiającego 2 tygodnie.

   

  Warunki zamówienia

  Gwarancja i wsparcie techniczne 12 m-cy.

  Dostawa i instalacja oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

   

  Załączniki

  Umowa o zachowaniu poufności_MPG

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Dephos Software Sp. z o.o.
  ul. Rodziny Poganów 63
  32-080 Zabierzów
  NIP 845-212-50-87
  Data wpłynięcia oferty: 01.12.2017 r. 

  Cena netto: 680 000 zł

   

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  14/11/2017

  W miniony weekend do naszej „kolekcji” dołączyły kolejne szyby zeskanowane za pomocą Mobilnej Platformy Górniczej.

  Tym razem MPG wykonała pomiary w Zakładach Górniczych Oddział Rudna na szybach R-I i R-VII.

  Celem pomiarów było odpowiednio – zbadanie prostoliniowości torów prowadzenia naczyń w szybie oraz pomiar geometrii obudowy i zbrojenia szybu.

Kontakt

 • SKALA 3D
  Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
 • NIP: 712-275-46-08
  REGON: 432523427
  skala3d@skala3d.pl
 • tel.: 81 526 79 69
  fax.: 81 526 79 69
  kom.: 608 444 105
`

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco