Kim Jesteśmy

Firma SKALA 3D istnieje od 2003 roku. Od początku jej działalność opieraliśmy na rodzinnych tradycjach geodezyjnych i z takich to korzeni firma „wyrosła”. Z biegiem czasu i gromadzeniem doświadczeń zaczęliśmy poszerzać zakres usług o fotogrametrię i indoor mapping. Szczególnie wyspecjalizowaliśmy się w skaningu laserowym, tworzeniu mobilnych systemów pomiarowych i w tym zakresie zebraliśmy już spory wachlarz doświadczeń. Działamy operatywnie i dobrze poznaliśmy środowisko górnicze i robotyczne. Nie obce są nam też zagadnienia z zakresu baz danych, czy inżynierii polarnej. Lata praktyki w zawodzie w połączeniu ze wszechstronnym wykształceniem i nowoczesnością nadają naszej firmie niszowy, niepowtarzalny charakter.

 

Czytaj więcej

 

2 Oferta

Działalność firmy obejmuje głównie świadczenie usług z zakresu szeroko pojętego skaningu laserowego.
Zebraliśmy tutaj już spory wachlarz doświadczeń, w szczególności w sektorze górniczym i indor mapping.

Icon
Górnictwo

Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz rozporządzenia wykonawcze wymagają okresowego prowadzenia badań poprawności…

Icon
Architektura

Metoda         skaningu         laserowego
w architekturze dość mocno się ugruntowała. Wynika to z faktu, że architektura jest wdzięczną dziedziną

Icon
Przemysł

Zastosowanie skanowania w przemyśle zakreśla bardzo szeroką skalę. Z uwagi na milimetrową precyzję, szczegółowość i kompleksowość …

Icon
Geodezja Klasyczna

Firma zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach terenowych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno…

Icon
Bazy Tematyczne

Bazy tematyczne są kompleksową reprezentacją danych geoprzestrzennych i stanowią kluczowy składnik GIS. Tworzą bowiem podłoże…

Icon
Piszemy projekty

Na początku był… projekt zakończony sukcesem, czyli wypłatą dotacji dla naszej firmy. Potem zaczęły zgłaszać się do nas znajome firmy…

Icon
Miasta 3D

Wirtualna rzeczywistość daje wiele możliwości reprezentacji otaczającej nas przestrzeni w formie cyfrowego świata. Jest to tak zwana rzeczywistość…

Icon
Indoor mapping

Pojęcie Indoor Mapping-u coraz częściej zaczyna gościć w naszych głowach, a dotyczy niczego innego jak map wewnątrz budynków….

Icon
Badania Polarne

Historia polskich badań polarnych na wyspie Spitsbergen sięga roku 1934, kiedy to oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego wzięli…

3 Technologie

Technology

Skaning laserowy, znany także pod nazwą LIDAR (Light Detection and Ranging), jest technologią zaliczaną do grupy aktywnych systemów fotogrametrycznych, wykorzystujących spójne światło laserowe. Dzięki różnym typom skanerów uzyskujemy bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Można właściwie powiedzieć, że skaner jest w stanie zobrazować wszystko: od dużych obiektów…

Technology

Przez autonomiczne platformy mobilne rozumie się różnego typu bezzałogowe: aparaty latające, samochody, koleje, łodzie oraz roboty, zdolne do autonomicznego, bądź zdalnie sterowanego przemieszczania się i pozyskiwania informacji w określonym dla danego typu platformy środowisku. Tego typu systemy wyposażone są zazwyczaj w zróżnicowane skanery laserowe, kamery…

Technology

Firma SKALA 3D zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach klasycznych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno w typowych pracach geodezyjnych, jak i wykonujemy nietypowe zlecenia, wedle potrzeb klienta.

5

Aktualności & Blog

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  21/09/2017

  W miniony weekend SKALA 3D poszerzyła swoje portfolio o skaning tzw. „celek” w fabryce Volvo w Gandawie.

  Naszym zadaniem było stworzenie pełnego modelu 3D otoczenia robotów linii produkcyjnej samochodów Volvo.

  Przy okazji skanowania w użyciu był również precyzyjny zmotoryzowany tachimetr Sokkia NET05AX.

  Skanowanie wykonane zostało z wykorzystaniem naszego skanera po upgradzie do wersji „X” wspomaganym nowym oprogramowaniem Z+F LaserControl Scout.

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  28/08/2017

  Lublin, 28.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 6

   

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych poprzez dostarczenie oprogramowania do modułu sterowania platformą
  i zbierania danych w MPG (Mobilna Platforma Górnicza) w ramach realizowanego projektu. Oprogramowanie ma umożliwić istotne ulepszenie procesu pozyskiwania danych.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do modułu sterowania platformą i zbierania danych w MPG (Mobilna Platforma Górnicza) zwanym dalej Oprogramowaniem.

   

  Oprogramowanie ma składać się z dwóch komunikujących się ze sobą komponentów:

  – oprogramowanie odpowiedzialne za: bezpośrednią komunikację ze sprzętem, zapis wszystkich strumieni danych pomiarowych na wewnętrznym dysku w komputerze na platformie oraz diagnostykę pracy urządzeń,

  – oprogramowanie dla operatora umożliwiające: sterowanie wszystkimi komponentami MPG, nadzór nad procesem pomiarowym, diagnostykę oraz wizualizację procesu.

   

  Opis Mobilnej Platformy Górniczej znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

  http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

   

  W wyniku przeprowadzonych prac B+R wyniknęła konieczność zmiany oprogramowania do modułu sterowania platformą i zbierania danych w MPG.

  Oprogramowanie ma spełniać poniższe warunki i założenia:

  – Zapewniać automatyczną obsługę procesu pomiarowego (pomiar składa się z kilku etapów, wymagających sterowania sprzętem oraz naczyniem wyciągowym), sterując tam gdzie jest to możliwe automatycznie (kontrola sprzętu) lub przekazując instrukcje dla operatora.

  – Umożliwiać wykonywanie pomiarów bez specjalistycznej wiedzy o procesie pomiarowym (element strategii dążącej do zamiany urządzenia wykorzystywanego usługowo
  w samodzielny produkt).

  – Zapewniać wstępną konfigurację i diagnostykę sprzętu pomiarowego.

  – Zapewniać diagnostykę pracy systemu online. Wszystkie komponenty systemu mają być monitorowane w czasie wykonywania pomiaru. Dzięki temu informacja o uzyskaniu poprawnych danych pomiarowych ma być dostępna w czasie rzeczywistym.

  – Umożliwiać optyczną weryfikacje pozyskiwanych danych poprzez wizualizację zarówno przybliżonej trajektorii, części zarejestrowanych profili oraz przekazywanie części klatek obrazu wideo (wczesne wykrywanie błędów, możliwość szybkiego ponowienia pomiaru
  w razie ich wystąpienia).

  – Umożliwiać monitoring mierzonych wartości pod kątem wykrycia potencjalnego pogorszenia się jakości pozyskanych danych (zbyt duże wibracje/przyśpieszenia, złe doświetlenie materiału wideo, zatrzymanie pracy któregoś z urządzeń).

  – Zapewniać automatyczny eksport pozyskanych danych do stworzonej struktury katalogów na podłączonym po pomiarze zewnętrznym dysku.

  – Zapewniać natychmiastowe, awaryjne wyłączenie MPG.

   

  Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

   

  Termin składania ofert

  do dnia 07-09-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

   

  Dodatkowe warunki

  – Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)
  – Ważność oferty – minimum 30 dni
  – Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.
  – Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
  – Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą stanowić tajemnicę handlową i nie zostaną przedstawione do publicznej wiadomości.
  – W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, w tym omyłki pisarskie, błędy w wyliczeniu ceny (omyłki rachunkowe) z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostaje poprawiona, umożliwiając wykonawcy wniesienie w terminie 3 dni sprzeciwu względem dokonanej poprawy. W razie wniesienia w terminie sprzeciwu oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
  – Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

   

  Wiedza i doświadczenie

  Zrealizowany przynajmniej jeden projekt w tożsamej klasie trudności (referencje).

  Zrealizowany przynajmniej jeden projekt oprogramowania przeznaczonego do sterowania systemem pomiarowym (referencje).

  Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów software’owych dla przemysłu (referencje).

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Umowy lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem.

  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  – Umowa o zachowaniu poufności.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów
  Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g
  w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Czas realizacji zamówienia do 31.12.2017 r.

  Wprowadzenie zmian przez Wykonawcę do dostarczonego Oprogramowania zgodnie z uwagami Zamawiającego 2 tygodnie.

   

  Warunki zamówienia

  Gwarancja 12 m-cy.

  Dostawa do siedziby Zamawiającego.

   

  Załączniki

  Umowa o zachowaniu poufności_MPG

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Rainlabs S.C.
  ul. Myśliwska 68
  30-718 Kraków
  NIP 677-236-88-03
  Data wpłynięcia oferty: 06.09.2017
  Cena netto: 325 000 zł

   

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  28/08/2017

  Lublin, 28.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 5

   

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych poprzez dostarczenie modułu sterowania platformą i zbierania danych do MPG (Mobilna Platforma Górnicza) w ramach realizowanego projektu.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest moduł sterowania platformą i zbierania danych do MPG (Mobilna Platforma Górnicza) zwany dalej Modułem, a w szczególności:

  1. Dostarczenie modułu sterowania platformą i zbierania danych do MPG (Mobilna Platforma Górnicza).
  2. Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej Modułu (umożliwiającej diagnostykę i serwis).
  3. Integracja Modułu z uprzednio dostarczoną hermetyczną obudową.

  Opis Mobilnej Platformy Górniczej znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

  http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

   

  W wyniku przeprowadzonych prac B+R wyniknęła konieczność zmiany moduł sterowania platformą
  i zbierania danych w MPG. Nowy Moduł musi być w pełni odporny na warunki środowiskowe panujące w szybie górniczym, zarówno w kopalniach węgla jak i rud.

   

  Moduł ma spełniać poniższe warunki i założenia:

  1. Umożliwiać synchronizację (po czasie rzeczywistym) danych pomiarowych i ich gromadzenie z następujących urządzeń:
   1. Skaner Z+F Imager 5010 X;
   2. Dwa skanery Z+F Profiler 9012;
   3. Jednostka inercyjna IMU LCI-100;
   4. Dwie kamery poglądowe;
   5. Dwa odometry.
  1. Umożliwiać zasilanie wszystkich komponentów systemu z posiadanych akumulatorów (24V 2x 110Ah),
  2. Przystosowany do pracy w trudnych warunkach, tj.: przemysł, kopalnie, górnictwo.
  3. Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne występujące w szybach górniczych.
  4. Odporny na warunki środowiskowe występujące w szybach górniczych: temperatura, para wodna, zapylenie, zmienne ciśnienie atmosferyczne.
  5. Umożliwiać realizację sterowania, monitorowania i diagnostyki wszystkich komponentów systemu poprzez interfejs wi-fi i ethernet (wszystkie funkcje mają być zintegrowane
   w Module i żadne dodatkowe urządzenia, poza wymienionymi w zapytaniu, nie mogą być wymagane).
  6. Zapewniać stabilną pracę MPG i kompletność gromadzonych danych pomiarowych.

   

  Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

   

  Termin składania ofert

  do dnia 07-09-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

   

  Dodatkowe warunki

  – Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)
  – Ważność oferty – minimum 30 dni
  – Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.
  – Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
  – Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.
  – Oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą stanowić tajemnicę handlową i nie zostaną przedstawione do publicznej wiadomości.
  – W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić oczywiste omyłki w treści oferty, w tym omyłki pisarskie, błędy w wyliczeniu ceny (omyłki rachunkowe) z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostaje poprawiona, umożliwiając wykonawcy wniesienie w terminie 3 dni sprzeciwu względem dokonanej poprawy. W razie wniesienia w terminie sprzeciwu oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
  – Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
   

  Wiedza i doświadczenie

  Zrealizowany przynajmniej jeden projekt w tożsamej klasie trudności (referencje).

  Zrealizowany przynajmniej jeden projekt urządzenia lub systemu przeznaczonego do pracy w kopalni (referencje).

  Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów systemów pomiarowych dla przemysłu (referencje).

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  – Umowy lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem.

  – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
  – Umowa o zachowaniu poufności

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów
  Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g
  w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Czas realizacji zamówienia do 31.12.2017 r.

  Wprowadzenie zmian przez Wykonawcę do dostarczonego Modułu zgodnie z uwagami Zamawiającego 2 tygodnie.

   

  Warunki zamówienia

  Gwarancja 12 m-cy

  Dostawa do siedziby Zamawiającego.

  Wsparcie przy wdrożeniu i testu całego systemu – oddelegowanie pracownika Wykonawcy na 320 godzin w okresie 6 m-cy od dostarczenia modułu.

   

  Załączniki

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Rainlabs S.C.
  ul. Myśliwska 68
  30-718 Kraków
  NIP 677-236-88-03

  Data wpłynięcia oferty: 06.09.2017

  Cena netto: 255 000,00 zł

   

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  09/08/2017

  Lublin, 10.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 4

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Zakup konstrukcji platformy

   

  Celem zamówienia jest dostarczenie konstrukcji platformy do Mobilnej Platformy Górniczej (MPG), która zapewni sztywność konstrukcji oraz pozwoli utrzymać wyjściowe parametry geometryczne kalibracji platformy (MPG), jak również zapewni szybki montaż poszczególnych jej modułów oraz skanerów profilowych, w które wyposażona jest MPG.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie konstrukcji platformy do Mobilnej Platformy Górniczej (MPG), która zapewni sztywność konstrukcji oraz pozwoli utrzymać wyjściowe parametry geometryczne kalibracji platformy (MPG), jak również zapewni szybki montaż poszczególnych jej modułów oraz skanerów profilowych, w które wyposażona jest MPG.

  Opis Mobilnej Platformy Górniczej znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

  Mobilna Platforma Górnicza (MPG)

   

  W wyniku przeprowadzonych prac B+R wyniknęła konieczność zmiany materiału z którego wykonana jest rama platformy (MPG), mocowanie skanerów (tzw. siodła), sposób łączenia jej modułów (MPG składa się z modułów montowanych zależnie od gabarytów klatki szybowej) oraz izolację drgań własnych. Nowa konstrukcja ma być zbudowana z włókna węglowego (ma być lżejsza od obecnej), ma posiadać system siodeł mocujących do szybkiego podpinania skanerów (nie jest możliwy transport MPG wraz ze skanerami, muszą być odłączane, gdyż są zbyt wrażliwe na wstrząsy). Nowa konstrukcja musi posiadać nowy system łączenia poszczególnych jej modułów (na szybszy i bardziej ergonomiczny). Ma posiadać system izolacji drgań własnych w celu wyeliminowania szumów pomiarowych powstających w czasie pracy skanerów profilowych.
  Trudne warunki pomiarowe panujące w szybach górniczych wymagają zastosowania złączy elektrycznych posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do pracy w tych warunkach.

   

  Reasumując dostarczona konstrukcja platformy ma uwzględniać poniższe założenia:
  – ultra lekka i super sztywna rama (konstrukcja z włókien węglowych) ,
  – znaczące obniżenie wagi platformy pomiarowej względem MPG,
  – poprawa ergonomii oraz designu względem obecnej platformy MPG,
  – nowy sposób łączenia poszczególnych modułów platformy,
  – nowe siodła na skanery profilowe,
  – nowy, szybszy i łatwiejszy sposób montażu skanerów profilowych,
  – zastosowanie złączy elektrycznych o odpowiednich atestach i normach, np. IP67.

   

  Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz parametry techniczne konstrukcji dostępne do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

   

  Termin składania ofert

  do dnia 21-08-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektronicznie na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Wiedza i doświadczenie

  Minimum 3-letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem.
  Minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w opracowaniu produktów przemysłowych.

  Potencjał techniczny

  Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

  Dodatkowe warunki

  Warunkiem zapoznania się z dokumentacją Mobilnej Platformy Górniczej oraz wynikami badań B+R jest podpisanie załączonej do oferty „Umowy o zachowaniu poufności” (NDA – ang. non-disclosure agreement).

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Umowy lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem i opracowywaniu produktów przemysłowych.

   

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia do 15.12.2017 r.

   

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  Metoda Design Marek Ałaszewski
  ul. Herbsta 1/55
  02-784 Warszawa
  NIP: 9511367611

  Data wpłynięcia: 21.08.2017 r.

  Cena: 164 000,00 zł netto

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  21/07/2017

  Lublin, 26.07.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 3

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Zakup stacji obliczeniowej opartej na technologii Nvidia CUDA

   

  Stacja obliczeniowa oparta na technologii Nvidia CUDA do opracowania danych z pomiarów skanowania laserowego 3D szybów górniczych.
  Zadaniem dedykowanej stacji obliczeniowej jest znaczące przyspieszenie procesu obliczeniowego poprzez zrównoleglenie obliczeń danych.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Stacja obliczeniowa oparta na technologii Nvidia CUDA o parametrach nie gorszych niż:

  Platforma:                         Intel C612Chipset/Single LGA2011-v3 Socket

  Procesor:                           1 x Intel Xeon E5-2680v3 2.5 2133 12C 1stCPU

  Pamięć:                              128 GB DDR-2133 (8×16 GB) 1CPU RegRAM

  Dyski twarde:                   1 x SSD 512 GB – PCI Express 2.0 x4 +2 x SSD 1 TB –PCI Express 2.0 x4

  Sterownik macierzy dyskowej: RAID 0, 1, 5, 10

  Typ karty graficznej:       GV-NTITANXD5-12GD-B Gigabyte GeForce GTX TITAN X 12288MB 384bit

  Karta sieciowa:                Integrated Intel 82579LM PCle GbE Controller

  Interfejsy zewnętrzne:    8 x USB 3.0 (4 front, 4 rear), 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2

  1x mysz PS/2 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45

  Napędy wbudowane:      Nagrywarka HP 16X DVD+/-RW SuperMulti SATA, 1st ODD + czytnik Blue-ray

  Zasilanie:                           1125 Wat

  Gwarancja:                        36 miesięcy w miejscu instalacji sprzętu

  System operacyjny:          Win. 10 Pro 64

  Dodatki w zestawie:         mysz optyczna i klawiatura

  Monitor:                             2 x 24’’ UHD

   

  Termin składania ofert

  do dnia 03-08-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektronicznie na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Dodatkowe warunki

  Stacja obliczeniowa musi być dedykowanym zestawem scalonym w ramach jednego producenta.

  Warunkiem dostarczenia stacji obliczeniowej jest pełna kompatybilność poszczególnych jej komponentów.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego

   

  Wykluczenia

  Wyklucza się możliwość dostarczenia stacji obliczeniowej nie będącej zestawem komponentów w ramach jednego producenta.

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Termin realizacji zamówienia do 31.08.2017 r.

   

  Informacja o wybranym wykonawcy

  Rozstrzygnięte

  Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  MAT Usługi Informatyczne Sp. z o.o.
  Spółka komandytowa
  ul. Rzemieślnicza 1
  30-363 Kraków
  NIP 676-10-13-404

   

  data złożenia oferty: 03.08.2017 r.

   

  cena netto: 34 340,00 zł
  cena brutto: 42 238,20 zł

   

   

Kontakt

 • SKALA 3D
  Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
 • NIP: 712-275-46-08
  REGON: 432523427
  skala3d@skala3d.pl
 • tel.: 81 526 79 69
  fax.: 81 526 79 69
  kom.: 608 444 105
`

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco