• Skanowanie laserowe 3D w górnictwie
  (Kopalnia LW Bogdanka S.A.)

  Czytaj więcej

   

 • Badania glacjologiczne w jaskiniach

  (Jaskinia Crystal Cave, Spitsbergen)

  Czytaj więcej

 • Badania polarne na Spitsbergenie

  (Spitsbergen, Norwegia)

  Czytaj więcej

 • Indoor Mapping dla Pałacyku w Wilanowie

  (ul. Syta, Warsaw)

  Czytaj więcej

   

 • Przestrzenna inwentaryzacja fabryki

  (Kofama Koźle S.A, Kędzierzyn Koźle)

  Czytaj więcej

   

Kim Jesteśmy

Firma SKALA 3D istnieje od 2003 roku. Od początku jej działalność opieraliśmy na rodzinnych tradycjach geodezyjnych i z takich to korzeni firma „wyrosła”. Z biegiem czasu i gromadzeniem doświadczeń zaczęliśmy poszerzać zakres usług o fotogrametrię i indoor mapping. Szczególnie wyspecjalizowaliśmy się w skaningu laserowym, tworzeniu mobilnych systemów pomiarowych i w tym zakresie zebraliśmy już spory wachlarz doświadczeń. Działamy operatywnie i dobrze poznaliśmy środowisko górnicze i robotyczne. Nie obce są nam też zagadnienia z zakresu baz danych, czy inżynierii polarnej. Lata praktyki w zawodzie w połączeniu ze wszechstronnym wykształceniem i nowoczesnością nadają naszej firmie niszowy, niepowtarzalny charakter.

 

Czytaj więcej

 

2 Oferta

Działalność firmy obejmuje głównie świadczenie usług z zakresu szeroko pojętego skaningu laserowego.
Zebraliśmy tutaj już spory wachlarz doświadczeń, w szczególności w sektorze górniczym i indor mapping.

Icon
Górnictwo

Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz rozporządzenia wykonawcze wymagają okresowego prowadzenia badań poprawności…

Icon
Architektura

Metoda         skaningu         laserowego
w architekturze dość mocno się ugruntowała. Wynika to z faktu, że architektura jest wdzięczną dziedziną

Icon
Przemysł

Zastosowanie skanowania w przemyśle zakreśla bardzo szeroką skalę. Z uwagi na milimetrową precyzję, szczegółowość i kompleksowość …

Icon
Geodezja Klasyczna

Firma zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach terenowych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno…

Icon
Bazy Tematyczne

Bazy tematyczne są kompleksową reprezentacją danych geoprzestrzennych i stanowią kluczowy składnik GIS. Tworzą bowiem podłoże…

Icon
Piszemy projekty

Na początku był… projekt zakończony sukcesem, czyli wypłatą dotacji dla naszej firmy. Potem zaczęły zgłaszać się do nas znajome firmy…

Icon
Miasta 3D

Wirtualna rzeczywistość daje wiele możliwości reprezentacji otaczającej nas przestrzeni w formie cyfrowego świata. Jest to tak zwana rzeczywistość…

Icon
Indoor mapping

Pojęcie Indoor Mapping-u coraz częściej zaczyna gościć w naszych głowach, a dotyczy niczego innego jak map wewnątrz budynków….

Icon
Badania Polarne

Historia polskich badań polarnych na wyspie Spitsbergen sięga roku 1934, kiedy to oficerowie Wojskowego Instytutu Geograficznego wzięli…

3 Technologie

Technology

Skaning laserowy, znany także pod nazwą LIDAR (Light Detection and Ranging), jest technologią zaliczaną do grupy aktywnych systemów fotogrametrycznych, wykorzystujących spójne światło laserowe. Dzięki różnym typom skanerów uzyskujemy bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Można właściwie powiedzieć, że skaner jest w stanie zobrazować wszystko: od dużych obiektów…

Technology

Przez autonomiczne platformy mobilne rozumie się różnego typu bezzałogowe: aparaty latające, samochody, koleje, łodzie oraz roboty, zdolne do autonomicznego, bądź zdalnie sterowanego przemieszczania się i pozyskiwania informacji w określonym dla danego typu platformy środowisku. Tego typu systemy wyposażone są zazwyczaj w zróżnicowane skanery laserowe, kamery…

Technology

Firma SKALA 3D zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach klasycznych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno w typowych pracach geodezyjnych, jak i wykonujemy nietypowe zlecenia, wedle potrzeb klienta.

5

Aktualności & Blog

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  13/07/2017

         Lublin, 13.07.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 2

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105
  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Zakup oprogramowania do obsługi modułu „X” (inercyjno-nawigacyjnego) w ramach realizowanego projektu.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania niezbędnego do obsługi modułu „X”
  w skanerze Imager 5010X oraz prawidłowego funkcjonowania i zaimplementowania modułu
  w Mobilnej Platformie Górniczej.
  Zgodnie z załącznikami:
  – Charakterystyka i opis oprogramowania do obsługi modułu „X” (inercyjno-nawigacyjnego)
  – Charakterystyka i opis Mobilnej Platformy Górniczej

   

  Termin składania ofert

  do dnia 21-07-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie zaświadczenia generalnego przedstawiciela producenta skanerów Z+F (Zoller + Fröhlich GmbH) na Polskę.

   

  Lista dokumentów  wymaganych od Wykonawcy

  Zaświadczenie generalnego przedstawiciela producenta skanerów Z+F (Zoller + Fröhlich GmbH) na Polskę.

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

    

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Planowany termin realizacji zamówienia do 31.08.2017 r.

   

  Załączniki

   

   

  Z poważaniem

  Artur Adamek

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  13/07/2017

  Lublin, 13.07.2017 r.

  Zapytanie ofertowe nr 1

  Zamawiający:
  SKALA 3D Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
  NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
  tel.: 608 444 105
  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Zakup modułu „X” (inercyjno-nawigacyjnego) do skanera Z+F Imager 5010 w ramach realizowanego projektu.

   

  Tytuł projektu

  Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych

  Numer projektu

  RPLU.03.07.00-06-0434/16-00

   

  Przedmiot zamówienia

  Dostawa modułu „X” (inercyjno-nawigacyjnego) do skanera Z+F Imager 5010. Moduł „X” dostarczy niezbędnych obserwacji pomiarowych, tj. danych z jednostki inercyjnej IMU w postaci 6 parametrów zmian kątów (wychylenia i przyspieszenia) co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych niezbędnych obserwacji, które zostaną wykorzystane w procesie wyznaczania trajektorii przejazdu systemu pomiarowego Mobilnej Platformy Górniczej (MPG) w szybie. Część nawigacyjna modułu (GPS) pozwoli na sprawne wspomaganie orientacji systemu w pracy horyzontalnej na powierzchni.

  Zgodnie z załącznikiem – Specyfikacja techniczna skanera Z+F Imager 5010X.
  Dostarczenie certyfikatu kalibracji skanera po montażu modułu „X”.

   

  Termin składania ofert

  do dnia 21-07-2017

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

   

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie zaświadczenia generalnego przedstawiciela producenta skanerów Z+F (Zoller + Fröhlich GmbH) na Polskę.

   

  Lista dokumentów  wymaganych od Wykonawcy

  Zaświadczenie generalnego przedstawiciela producenta skanerów Z+F (Zoller + Fröhlich GmbH) na Polskę.

  Certyfikat kalibracji skanera.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

  Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego

   

  Wykluczenia

  Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  Harmonogram realizacji zamówienia

  Planowany termin realizacji zamówienia do 31.08.2017 r.

   

  Załączniki

   

  Z poważaniem

  Artur Adamek

   

   

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  07/03/2017

  SKALA 3D prezentuje swoją Mobilną Platformę Górniczą na światowym kongresie górniczym, jakim jest PDAC w Toronto, w Kanadzie.

  Ponad 900 wystawców, ponad 22 tyś odwiedzających.

  5-8 Marca 2017 Metro Toronto Convention Centre

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  25/01/2017

  Pomiary torów wzorcowych wymagają najwyższej dokładności. W tym celu użyliśmy sprzętu najwyższej klasy, tj.: tachimetru przemysłowego Domku a NET05 AX oraz niwelatora precyzyjnego kodowego Sokkia SDL1X.

   

 • Artur Adamek
  Artur Adamek
  25/01/2017

  Dzisiaj skanowanie dawnej siedziby Gestapo przy obozie w Bełżcu.

   

Kontakt

 • SKALA 3D
  Artur Adamek
  ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
 • NIP: 712-275-46-08
  REGON: 432523427
  skala3d@skala3d.pl
 • tel.: 81 526 79 69
  fax.: 81 526 79 69
  kom.: 608 444 105
`

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco