Artur Adamek
Artur Adamek
21/12/2021

Zapytanie ofertowe nr 10 – Oprogramowanie do trajektorii ze stereopar

Zapytanie ofertowe nr 10

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Oprogramowanie do trajektorii ze stereopar

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania do wyznaczania trajektorii ze stereopar zamontowanych na Hybrydowej Platformie Pomiarowej (HPP).

 

Pomiar obiektów liniowych za pomocą systemu mobilnego stwarza istotne problemy związane z uzyskaniem zakładanych dokładności pomiaru. Trudności zwiększają się znaczenie gdy obiekty liniowe znajdują pod ziemią, tak jak szyby górnicze czy tunele metra itp. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem możliwości użycia systemu GNSS do wyznaczania korekt do trajektorii. Największy problem stwarza fakt szybkiego narastania błędów pomiaru przyspieszeń liniowych w trakcie pracy IMU. Przenosi się to na błąd wyznaczenia współrzędnych XYZ. Zastosowanie fotogrametrii w znacznym stopniu poprawi wyniki dokładnościowe uzyskiwane w pomiarach obiektów podziemnych. Zastosowanie odpowiednich technologii analizy obrazu umożliwi uzyskanie wyników całkowicie automatycznie. Konieczny jest zatem zakup dedykowanego oprogramowania do wspomagania wyznaczania (obliczania) trajektorii systemu pomiarowego w oparciu o zastosowane stereopary (dwie kamery „rozpięte” na bazie) – dwie stereopary.

 

Ogólny opis Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/hybrydowa-platforma-pomiarowa-hpp/

 

Oprogramowanie ma spełniać poniższe warunki i założenia:

 • Wspomagać tworzenie trajektorii na bazie stereopar na podstawie technologii fuzji danych wizyjnych oraz optymalizacji trajektorii.
 • Obsługiwać formaty obrazu pochodzące z zastosowanych kamer.
 • Możliwość manualnego wprowadzania parametrów pozyskiwania zdjęć w zakresie: przysłony, czasu, czułości oraz odległości ostrzenia obiektywu.
 • Posiadać tryby półautomatyczne obliczeń (dopasowanie pozostałych parametrów do jednego ustawionego na sztywno).
 • Posiadać programowalne interwały pozyskania kolejnych klatek w powiązaniu z planowaną prędkością ruchu systemu pomiarowego (HPP): możliwość uzyskania projektowanego pokrycia zdjęć pomiędzy sąsiednimi stereogramami – możliwość zdefiniowania projektowanego pokrycia i automatyczna zmiana interwału wykonania zdjęć w zależności od prędkości systemu pomiarowego (HPP).
 • Uwzględniać skalibrowanie elementów orientacji wewnętrznej oraz dystorsji zastosowanych kamer i obiektywów.
 • Uwzględniać elementy orientacji wzajemnej kamer tworzących stereopary.
 • Możliwość nadawania „time stampów” i przybliżonych elementów orientacji zewnętrznej dla zarejestrowanych zdjęć.
 • Generowanie (rozpoznawanie) obiektów charakterystycznych (punkty, linie) na zdjęciach oraz wyznaczanie par obiektów na sąsiednich zdjęciach w trybie automatycznym oraz z możliwością pracy manualnej (panel eksperta).
 • Posiadać algorytm orientacji wzajemnej dla kolejnych stereogramów.
 • Wyrównanie trajektorii przejazdu systemu pomiarowego za pomocą fuzji informacji
  z Hybrydową Platformą Pomiarową (HPP) oraz stereopar uwzględniając implementację równań obserwacyjnych bazujących na punktach charakterystycznych oraz liniach w przestrzeni Pluckera umożliwiających uwzględnienie informacji wizyjnej w wyrównaniu danych laserowych. Fuzja informacji następuje poprzez uwzględnienie niepewności pomiarów ze wszystkich instrumentów pomiarowych w algorytmie wyrównania danych. Algorytm ma zwracać informację o niepewności wyznaczonej trajektorii przejazdu.

 

Dostawca wraz z oprogramowaniem musi zapewnić:

 • Testy oraz weryfikację oprogramowania na pomiarowym systemie mobilnym klienta (HPP).
 • Bezterminową licencję SDK umożliwiającą dalszą niezależną rozbudowę oprogramowania.
 • Przekazanie pełnego kodu źródłowego.

 

Szczegółowa dokumentacja HPP (Hybrydowej Platformy Pomiarowej) oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) kod:

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72310000-1 Usługi przetwarzania danych

72314000-9 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

72212100-0 Usługi opracowania przemysłowego specyficznego oprogramowania

 

Termin składania ofert:  do dnia 30.12.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  31.12.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 12 m-cy.

Dostawa i instalacja oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Zrealizowany przynajmniej jeden projekt oprogramowania przeznaczonego  do obsługi mobilnych systemów pomiarowym (referencje).

Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów software’owych dla przemysłu (referencje).

 

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

 • Do wglądu dla Zamawiającego umowy i/lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem i tworzeniu oprogramowania.
 • Umowa o zachowaniu poufności – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 28.02.2022 r.

 

Załączniki

 • Umowa o zachowaniu poufności  – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MANDALA Janusz Będkowski

ul. Wagnera 1/53

96-100 Skierniewice

NIP 836-173-53-71

data wpłynięcia oferty: 30.12.2021 r.
cena: 205 000,00 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top