Artur Adamek
Artur Adamek
22/11/2021

Zapytanie ofertowe nr 9 – Oprogramowanie sterujące HPP

       Lublin, 22.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 9

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Oprogramowanie sterujące HPP

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania sterującego HPP (Hybrydową Platformą Pomiarową) zwanym dalej Oprogramowaniem.

 

Oprogramowanie ma składać się z dwóch komunikujących się ze sobą komponentów:

 • oprogramowanie odpowiedzialne za: bezpośrednią komunikację ze sprzętem, zapis wszystkich strumieni danych pomiarowych na wewnętrznym dysku / dyskach w komputerze / komputerach na platformie oraz diagnostykę pracy urządzeń,
 • oprogramowanie dla operatora umożliwiające: sterowanie wszystkimi komponentami HPP, nadzór nad procesem pomiarowym, diagnostykę oraz wizualizację pomiaru.

 

Obecnie posiadane oprogramowanie sterujące systemem pomiarowym MPG nie posiada wsparcia dla urządzeń które mają zostać dodane w ramach niniejszego projektu. Oznacza to, że nie umożliwia ono sterowania tymi urządzeniami oraz gromadzenia danych pomiarowych przez nie generowanych. W związku z tym aby móc korzystać z dodanych urządzeń konieczny jest zakup oprogramowania które będzie posiadało wsparcie zarówno dla urządzeń wykorzystywanych obecnie jak i tych w które została wyposażona Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP).

 

Ogólny opis Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/hybrydowa-platforma-pomiarowa-hpp/

 

Oprogramowanie ma spełniać poniższe warunki i założenia:

 • Zapewniać automatyczną obsługę procesu pomiarowego (pomiar składa się z kilku etapów wymagających sterowania sprzętem oraz naczyniem wyciągowym), sterując tam gdzie jest to możliwe automatycznie (kontrola sprzętu) lub przekazując instrukcje dla operatora.
 • Umożliwiać wykonywanie pomiarów bez specjalistycznej wiedzy o procesie pomiarowym (element strategii dążącej do zamiany urządzenia wykorzystywanego usługowo w samodzielny produkt).
 • Zapewniać wstępną konfigurację i diagnostykę sprzętu pomiarowego.
 • Zapewniać diagnostykę pracy systemu online. Wszystkie komponenty systemu mają być monitorowane w czasie wykonywania pomiaru. Dzięki temu informacja o uzyskaniu poprawnych danych pomiarowych ma być dostępna w czasie rzeczywistym.
 • Umożliwiać optyczną weryfikacje pozyskiwanych danych poprzez wizualizację zarówno przybliżonej trajektorii, części zarejestrowanych profili oraz przekazywanie części klatek obrazu wideo (wczesne wykrywanie błędów, możliwość szybkiego ponowienia pomiaru w razie ich wystąpienia).
 • Umożliwiać monitoring mierzonych wartości pod kątem wykrycia potencjalnego pogorszenia się jakości pozyskanych danych (zbyt duże wibracje/przyśpieszenia, złe doświetlenie materiału wideo, zatrzymanie pracy któregoś z urządzeń).
 • Zapewniać automatyczny eksport pozyskanych danych do stworzonej struktury katalogów na podłączonym po pomiarze zewnętrznym dysku.
 • Zapewniać natychmiastowe, awaryjne wyłączenie HPP.

 

Szczegółowa dokumentacja HPP (Hybrydowej Platformy Pomiarowej) oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) kod:

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72310000-1 Usługi przetwarzania danych

72314000-9 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

72212100-0 Usługi opracowania przemysłowego specyficznego oprogramowania

 

Termin składania ofert:  do dnia 01.12.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  02.12.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 12 m-cy.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Zrealizowany przynajmniej jeden projekt w tożsamej klasie trudności (referencje).

Zrealizowany przynajmniej jeden projekt oprogramowania przeznaczonego do sterowania systemem pomiarowym (referencje).

Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów software’owych dla przemysłu (referencje).

 

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

 • Do wglądu dla Zamawiającego umowy i/lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem i opracowywaniu produktów przemysłowych
 • Umowa o zachowaniu poufności – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 28.02.2022 r.

 

Załączniki

 • Umowa o zachowaniu poufności  – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Z poważaniem,

Artur Adamek

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rainlabs S.C.

ul. Myśliwska 68

30-718 Kraków

NIP 677-236-88-03

data wpłynięcia oferty: 30.11.2021 r.
cena: 105 000,00 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top