Artur Adamek
Artur Adamek
19/11/2021

Zapytanie ofertowe nr 8 – Centralny Moduł Sterujący Hybrydową Platformą Pomiarową (HPP)

Zapytanie ofertowe nr 8

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Centralny Moduł Sterujący Hybrydową Platformą Pomiarową (HPP)

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Centralnego Modułu Sterującego Hybrydową Platformą Pomiarową (HPP).

 

W wyniku przeprowadzonych prac B+R wyniknęła konieczność zakupu nowego moduł do sterowania platformą i zbierania danych w HPP. Moduł sterowania który jest wykorzystywany obecnie w posiadanym systemie pomiarowym (MPG) nie spełnia stawianych wymagań. Wydajność układu zasilania jest niewystarczająca do zasilenia dodatkowych urządzeń. Obecny moduł nie posiada także możliwości generowania odpowiednich sygnałów do synchronizacji danych gromadzonych z przedstawionych poniżej dodatkowych urządzeń. Precyzyjna synchronizacja danych ze wszystkich urządzeń jest niezbędna aby zebrane dane można było przetworzyć i wykorzystać. Poniższe sensory przesyłają dane z wykorzystaniem interfejsu Gigabit Ethernet. Ilość portów tego typu w obecnym module sterowania jest ograniczona i niewystarczająca aby podłączyć wszystkie nowe urządzenia. Ilość danych generowanych przez urządzenia w obecnym systemie pomiarowym jest bardzo duża (kilkadziesiąt GB). Urządzenia które mają być dodane do systemu również generują sporą ilość danych pomiarowych (kilkadziesiąt GB). Zarówno infrastruktura sieciowa jak i komputer zastosowany w wykorzystywanym (w obecnym systemie pomiarowym MPG) module sterowania nie są w stanie odebrać takiej ilości danych. Konieczne jest zatem dostarczenie nowego centralnego modułu sterującego zdolnego obsłużyć wszystkie elementy systemu HPP zgodnie z poniższą specyfikacją.

 

Moduł musi spełniać poniższe warunki i założenia:

 1. Umożliwiać synchronizację (po czasie rzeczywistym) danych pomiarowych i ich gromadzenie z następujących urządzeń:
  1. 1 szt. skanera Z+F Imager 5010X;
  2. 2 szt. skanera Z+F Profiler 9012A;
  3. 1 szt. Jednostka inercyjna IMU LCI-100;
  4. 1 szt. Kamera przemysłowa;

W ramach projektu nad Hybrydową Platformą Pomiarową dodano do systemu następujące urządzenia, które również muszą być obsłużone przez zamawiany moduł:

 1. 2 zestawy profilowych triangulacyjnych skanerów laserowych wykorzystujących po 2 sensory Gocator 2380 każdy (łącznie 4 skanery triangulacyjne);
 2. 2 stereopary fotogrametryczne wykorzystujące po 2 kamery Basler (łącznie 4 kamery);
 3. 1 szt. Skaner Velodyne 3D Lidar VLP-32C Ultra Puck.
 4. Umożliwiać zasilanie wszystkich komponentów systemu z posiadanych akumulatorów (24V 2x 110Ah),
 1. Przystosowany do pracy w trudnych warunkach, tj.: przemysł, kopalnie, górnictwo.
 2. Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne występujące w tunelach i wyrobiskach górniczych.
 3. Odporny na warunki środowiskowe występujące w tunelach i wyrobiskach górniczych: temperatura (-10 do +50°C), para wodna, zapylenie, zmienne ciśnienie atmosferyczne.
 4. Umożliwiać realizację sterowania, monitorowania i diagnostyki wszystkich komponentów systemu poprzez interfejs wi-fi i ethernet (wszystkie funkcje mają być zintegrowane
  w Module i żadne dodatkowe urządzenia, poza wymienionymi w zapytaniu, nie mogą być wymagane).
 5. Zapewniać stabilną pracę HPP i kompletność gromadzonych danych pomiarowych w czasie pomiarów.

 

Szczegółowa dokumentacja HPP (Hybrydowa Platforma Pomiarowa) oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

 

Ogólny opis Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/hybrydowa-platforma-pomiarowa-hpp/

 

Ogólny opis Mobilnej Platformy Górniczej (MPG) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV:

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31710000-6 Sprzęt elektroniczny

 

Termin składania ofert:  do dnia 30.11.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  01.12.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 12 m-cy.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN
w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego
w dniu wyboru oferty.

 

 Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Zrealizowany przynajmniej jeden projekt w tożsamej klasie trudności (referencje).

Zrealizowany przynajmniej jeden projekt urządzenia lub systemu przeznaczonego do pracy w kopalni (referencje).

Minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów systemów pomiarowych dla przemysłu (referencje).

 

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

 • Do wglądu dla Zamawiającego umowy i/lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem i opracowywaniu produktów przemysłowych
 • Umowa o zachowaniu poufności – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 28.02.2022 r.

 

Załączniki

 • Umowa o zachowaniu poufności  – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 • Oświadczenie RODO oferenta – załącznik nr 3

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rainlabs S.C.

ul. Myśliwska 68

30-718 Kraków

NIP 677-236-88-03

data wpłynięcia oferty: 30.11.2021 r.
cena: 270 000,00 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top