Artur Adamek
Artur Adamek
15/11/2021

Zapytanie ofertowe nr 7 – Stereopary fotogrametryczne

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Stereopary fotogrametryczne (kamery cyfrowe wraz z obiektywami)

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. kamer cyfrowych oraz 12 szt. obiektywów –
Dwie stereopary fotogrametryczne.

Rozwój technik rozpoznawania obrazu pozwala na wykorzystanie systemu korekty trajektorii opartego na pomiarach fotogrametrycznych. Zastosowanie fotogrametrii w rekonstrukcji wiązek w pomiarach wieloobrazowych pozwala m.in. na korektę pomiarów odometru, co w przypadku obiektów liniowych (np. tuneli) ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych dokładności pomiaru. Istotą systemu będzie analiza kolejnych stereopar (zdjęć wykonanych przez dwie kamery zamontowane w znanej sobie odległości). Ze względu na zmienną geometrię mierzonych obiektów oraz zmienne warunki atmosferyczne panujące w kopalniach i tunelach do każdej kamery wymagane jest po 3 obiektywy z różnymi stałymi ogniskowymi.

 

  1. Szczegółowe wymagane minimalne parametry kamer: (4 sztuki)

Sensor kamery:

– wielkość sensora:         14.1 mm x 10.3 mm

– rozdzielczość (HxV):     4096 px x 3000 px

– rozdzielczość:                12 MP

– wielkość piksela:          3.45 μm x 3.45 μm

– format sensora:            1.1

– migawka (ang. Shutter) – tryb ekspozycji: jednoczesny (ang. Global Shutter)

– częstotliwość fotografowania (ang. frame rate): 68 fps

– kolor zdjęć (Mono/Color):              czarno-białe (mono)

– głębia:                                          12bit

 

Dane kamery:

– interfejs:                        CoaXPress lub USB 3.0

– synchronizacja:             free-run / hardware trigger / software trigger

– kontrola ekspozycji:              możliwość programowania przez API kamery oraz hardware trigger

 

Obudowa kamery:

– wymiary obudowy (nie większa niż):       45 mm x 80 mm x 80 mm

– montaż (złącze) obiektywów – typ:       C-mount

– zakres pracy temperatur:                       0 – 50 °C

 

Charakterystyka European Machine Vision Association (EMVA):

– efektywność piksela (ang. Quantum Efficiency) QE@540nm:      60%

– szum pomiaru nasycenie (ang. Dark noise):                                   2,2 e-

– nasycenie elektronami (ang. Saturation Capacity):                   10,5 ke-

– stosunek sygnału do szumu (ang. Signal-to-Noise Ratio):              40,2 dB

– Zakres dynamiczmny (ang. Dynamic Range):                                         71,3 dB

– bezwzględny próg czułości (ang. Absolute Sensitivity Treshhold):  4,6 p~

 

Akcesoria: (niezbędne do podłączenia stereopar z platformą pomiarową HPP)

– złącza i przewody do podłączenia zasilania, synchronizacji oraz przesyłu danych

– transfer zdjęć z kamery (ang. Frame grabber) – 2 sztuki wraz z okablowaniem

– „przejściówki” do podłączenia obiektywów z kamerami

 

  1. Szczegółowe wymagane minimalne parametry obiektywów:

Obiektyw o stałej ogniskowej 8.5mm (4 sztuki)

Rozdzielczość obiektywu:

– minimum 200 l/mm w części centralnej obrazu

– minimum 100 l/mm w narożniku obrazu.

Długość ogniskowej (ang. Focal Length): 8.5 mm

Typ montażu obiektywu (ang. Lens Mount): C-mount

Przesłona (ang. Iris): F2.5 – F16.0

Typ przesłony (ang. Iris Type): ręczna (ang. Manual)

Maksymalny krąg obrazu (ang. Max. Image Circle): 1.1″

Minimalna odległość fotografowania (ang. Working Distance): 100 mm

Waga: 230 g

 

Obiektyw o stałej ogniskowej 12mm (4 sztuki)

Rozdzielczość obiektywu:

– minimum 200 l/mm w części centralnej obrazu

– minimum 100 l/mm w narożniku obrazu.

Długość ogniskowej (ang. Focal Length): 12 mm

Typ montażu obiektywu (ang. Lens Mount): C-mount

Przesłona (ang. Iris): F1.8 – F16.0

Typ przesłony (ang. Iris Type): ręczna (ang. Manual)

Maksymalny krąg obrazu (ang. Max. Image Circle): 1.1″

Minimalna odległość fotografowania (ang. Working Distance): 100 mm

Waga: 260 g

 

Obiektyw o stałej ogniskowej 50mm (4 sztuki)

Rozdzielczość obiektywu:

– minimum 200 l/mm w części centralnej obrazu

– minimum 100 l/mm w narożniku obrazu.

Długość ogniskowej (ang. Focal Length): 25.0 mm

Typ montażu obiektywu (ang. Lens Mount): C-mount

Przesłona (ang. Iris): F1.8 – F16.0

Typ przesłony (ang. Iris Type): ręczna (ang. Manual)

Maksymalny krąg obrazu (ang. Max. Image Circle): 1.1″

Minimalna odległość fotografowania (ang. Working Distance): 200 mm

Waga: 205 g

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV:

38650000-6 Sprzęt fotograficzny

38651600-9 Kamery cyfrowe

38651100-4 Soczewki do aparatów fotograficznych

 

Termin składania ofert:  do dnia 24.11.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  25.11.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 12 m-cy.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

  

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 30.12.2021 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AVICON Małgorzta Rosz

Al. Fryderyka Chopina 208d

Kiełpin, o5-092 Łomianki

NIP 527-215-02-13
data wpłynięcia oferty: 24.11.2021 r.
cena: 108 300,00 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top