Artur Adamek
Artur Adamek
03/09/2021

Zapytanie ofertowe nr 6 – Zakup Stacji roboczej PC

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Stacja robocza PC

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Aby usprawnić bieżący proces wyrównania danych w kontekście dostosowania do pozyskiwania oraz wyrównania danych z kopalnianych wyrobisk poziomych niezbędne jest zakup stacji roboczej PC o dużej mocy obliczeniowej. Ze względu na równoległy charakter procesu zwiększenie liczby jednostek CPU znacząco zredukuje czas obliczeń, a ponieważ istotą równoległego wyrównania danych jest wykorzystanie procesorów GPU do efektywnego liczenia obserwacji między chmurami punktów niezależnie od przyjętej metryki (punkt do punktu, punkt do płaszczyzny, inne). Procesory GPU są także istotne patrząc z punktu widzenia zastosowania sieci neuronowych (sztucznej inteligencji).

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup Stacji roboczej PC o parametrach nie gorszych niż:

 

Platforma:                                        Intel® FCLGA3647

Procesor:                                          2 x Intel® Intel® Xeon® Gold 6258R processor

Pamięć:                                             1.5TB (24x64GB) DDR4 2933 MHz ECC REG RAM

Dyski twarde:                                   4 x 2TB SSD M.2 PCIe NVMe  +  4 x 8TB 7200 RPM SATA 1st HDD

Sterownik macierzy dyskowej:     RAID 0, 1, 5, 10

Typ karty graficznej:                       2 x Nvidia QUADRO NVIDIA® RTX A6000 48GB Graphics

Karta sieciowa:                               Zintegrowana karta Intel® I219-LM PCIe® GbE

Interfejsy zewnętrzne:                   2 x USB 3.1, 2 x USB-C, 1 x Audio, 1 x czytnik kart pamięci, 6 x USB 3.1, 2 x RJ-45, 2 x Audio, 2 x PS/2

Napędy wbudowane:                     Slim Blu Ray Disc Write

Zasilanie:                                          nie słabszy niż  1125 WAT

Gwarancja:                                       60 miesięcy w miejscu instalacji sprzętu Nextbusday / DMR

System operacyjny:                        Win 10 Pro 64 Workstation Plus

Dodatki w zestawie:                       mysz i klawiatura

Oprogramowanie:                          DAAS– monitorowanie wydajności komponentów + proaktywna ochrona przed uszkodzeniami moduł security, tj.:

Proactive Insights:

– Analiza predykcyjna środowiska – w celu wykrywania systemów zagrożonych awarią dysków, pamięci  lub całego systemu, pozwalająca podjąć działania jeszcze przed wystąpieniem problemu.

– Dostęp do panelu kontrolnego umożliwiającego śledzenie wskaźników wydajności urządzeń.

Security:

– Ochrona przed cyber zagrożeniami wykorzystująca co najmniej 2 różne funkcjonalności, w tym funkcjonalność ochrony urządzeń poprzez izolowanie plików pochodzących ze źródeł nie zaufanych
z wykorzystaniem wspartej sprzętowo technologii mikro maszyn wirtualnych.

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 30211000-1  Komputery wysokowydajne

30211100-2  Superkomputery

 

Termin składania ofert:  do dnia 15.09.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  16.09.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 60 m-cy.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.
Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 30.12.2021 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MAT CAD-IT Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1/607, 608
30-363 Kraków
NIP 6761013404
data wpłynięcia oferty: 14.09.2021 r.
cena: 182 000 zł netto + VAT

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top