Artur Adamek
Artur Adamek
09/07/2021

Zapytanie ofertowe nr 5 – Zakup i dostawa Konstrukcja platformy (HPP)

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Konstrukcja platformy (HPP)

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Konstrukcji platformy (Hybrydowej Platformy Pomiarowej).

 

Hybrydowa platforma pomiarowa jest zespołem urządzeń zamontowanych na ramie, którą w zależności od rodzaju pojazdu montuje się na dachu lub przestrzeni przeznaczonej do przewozu ładunku. Konstrukcja platformy jest bazą do montażu wszystkich komponentów oraz sensorów pomiarowych mobilnego systemu. Konstrukcja jest opracowana w oparciu o filozofię hybrydowej pracy, tzn. główne urządzenia pomiarowe w szybki i łatwy sposób mogą być użyte w Mobilnej Platformie Górniczej bez konieczności modyfikacji systemu ich podłączenia i montażu. Projekt HPP uwzględnia również potrzebę dostosowania jej montażu do różnych typów pojazdów i systemów transportowych poprzez zaprojektowanie specjalnej konstrukcji płyty nośnej. Jest to również optymalizacja wagi do potrzeby uzyskania jak największej sztywności konstrukcji ze względu na geometryczną kalibrację wzajemną poszczególnych urządzeń pomiarowych (odpowiednio dobrany stopień sztywności). Trudne warunki pomiarowe panujące w wyrobiskach górniczych wymagają zastosowania złączy elektrycznych posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do pracy w tych warunkach oraz muszą umożliwiać szybie „wpinanie” urządzeń do platformy. A obudowa konstrukcji wykonana musi być z materiałów odpornych na wodę, sól i pył węglowy. Montaż skanerów profilowych musi być powtarzalny i zapewniać niezmienność ich pozycji względem siebie i pozostałych urządzeń pomiarowych platformy. Zastosowane złączy elektryczne o odpowiednich atestach i normach, min. IP67.

 

Konstrukcja platformy HPP składa się z: 1. Konstrukcji nośnej, 2. Modułu pomiarowego i 3. Korpusu platformy.

Konstrukcja nośna – Wszystkie podzespoły są zamontowane na konstrukcji nośnej, która jest wykonana ze stopu aluminium. Całość jest elementem spawanym wykonanym w dwóch wersjach, w zależności od montowanych podzespołów.

Moduł pomiarowy – to zespół zawierający wszystkie elementy odpowiedzialne za pracę urządzenia oraz złącza umożliwiające montaż dodatkowego osprzętu jak i montaż do konstrukcji nośnej.

Korpus platformy składa się z czterech elementów wykonanych z żywicy plastycznej wzmocnionej włóknem szklanym z „zatopionej” ramy spawanej wykonanej z aluminium. Osłona przytwierdzono do korpusu za pośrednictwem zawiasów wyposażona w sprężynę gazową odpowiedzialną za utrzymanie jej w pionie w trakcie demontażu poszczególnych modułów. Zarówno osłona jak i obudowy „Profilera” mocuje się do obudowy uchwytami zabezpieczającymi. Miejsca styku osłony serwisowej jak i obudowy „Profilera” zabezpieczono przed dostępem wilgoci uszczelkami wargowymi oraz typu O-ring. Górna część obudowy posiada gniazdo przyłączeniowe (spodarkę), od spodu umiejscowiono stopy z otworami montażowymi korpusu.

 

Ogólny opis Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/hybrydowa-platforma-pomiarowa-hpp/

 

Ogólny opis Mobilnej Platformy Górniczej (MPG) znajduje się na stronie firmowej SKALA 3D pod adresem:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

 

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Szczegółowa dokumentacja Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) oraz parametry techniczne konstrukcji dostępne do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

 

Termin składania ofert:  do dnia 22.07.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  23.07.2021 r.

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja 12 m-cy.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN
w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego
w dniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Minimum 3-letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem.

Minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w opracowaniu produktów przemysłowych.

 

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

  • Do wglądu dla Zamawiającego umowy i/lub faktury potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem i opracowywaniu produktów przemysłowych
  • Umowa o zachowaniu poufności – Załącznik nr 1
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia do 30.09.2021 r.

 

Załączniki

  • Umowa o zachowaniu poufności  – Załącznik nr 1
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mechanicidea & Design Paweł Frencel
ul. Owocowa 6
30-434 Kraków
NIP 6222239012
data wpłynięcia oferty: 22.07.2021 r.
cena: 115 000 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top