Projekt LAWP 1.2

Projekt LAWP 1.2

„Mobilny system do pomiaru geometrii szybów górniczych oparty na technologii skaningu laserowego”

 

Projekt zrealizowany

 

logo_pr_reglogo_lawp

logo_lubelskielogo_ue

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
1. Przedsiębiorczość i innowacje
1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw

Głównym celem projektu jest zbudowanie mobilnego system do pomiarów geometrii szybów kopalnianych opartego na technologii skaningu laserowego, jak również na systemach wspomagających pozycjonowanie mobilnego układu pomiarowego wewnątrz szybów. Wdrożenie platformy zrewolucjonizuje i usprawni pomiary kontrolne w szybach kopalnianych. Produkt pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenie obecnego zakresu prowadzonej działalności i podniesienie konkurencyjności wykonywanych usług. W chwili obecnej pomiary elementów geometrii w szybach górniczych prowadzone są klasycznymi technikami geodezji górniczej. Podstawową wadą obecnie prowadzonych prac pomiarowych jest duża czasochłonność, jak również fakt, że mierzone są tylko niektóre wybrane elementy charakterystyczne szybu. W efekcie wiąże się to z koniecznością wstrzymania ruchu w danym szybie na czas wykonywania pomiarów. Dla danego zakładu górniczego oznacza to dużą uciążliwość oraz nieefektywny czas pracy. Obecnie w wyniku wykonanych pomiarów i obliczeń służby miernicze dysponują informacją punktową dla wybranych elementów charakterystycznych szybu i urządzeń z nim związanych.

Stworzona platforma będzie zdolna wykonywać precyzyjne pomiary geodezyjne szybu w trakcie ruchu klatki szybowej. Cechą charakterystyczną tego systemu będzie również opracowanie danych i generowanie wyników pomiarów w formie gotowej do wykorzystania przez odpowiednie służby zakładu górniczego (np. dział mierniczy, dział szybowy, dział inwestycyjny, itp.). Zaletą takiego systemu pomiarowego, jest zarówno skrócenie samego czasu pomiarów do pojedynczego przejazdu klatki szybowej przez całą długość szybu, jak również uzyskanie quasi-ciągłych informacji (miliony punktów) o geometrii szybu pozyskanych ze skanera laserowego pracującego w trybie profilowym. Uzyskane informacje pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa pracujących tam górników. Projekt przyczyni się do realizacji głównego celu RPO WL, a tym samym do osiągania celów odnowionej Strategii Lizbońskiej. Projekt wpisuje się również w cele Polityki Spójności.

Realizowany projekt przyczyni się do:

 • Utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
 • Podniesienia konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego.
 • Zorientowanie na przełamanie występujących barier rozwojowych oraz podstaw modernizacji struktury gospodarczej z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Stworzenia warunków do konkurowania w układzie krajowym i europejskim.
 • Podniesienia atrakcyjności i rangi regionu w kraju i poza jego granicami oraz wpłynie na poprawę wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych.

Szczegółowymi celami projektu są:

 • Powiększenie zasobu infrastruktury pomiarowej. Dzięki zakupieniu dodatkowych urządzeń, wnioskodawca będzie mógł wykonywać specjalistyczne usługi w szerokim zakresie i krótszym czasie.
 • Dzięki zrealizowaniu projektu wnioskodawca będzie bezkonkurencyjny na rynku krajowym. Wnioskodawca wypracuje w pierwszych latach dużą przewagę na rynku geodezyjnym.
 • Dodatkowa usługa w ofercie Firmy pozwoli na pozyskanie nowych klientów.

Cele jakościowe:

 • możliwość instalacji na klatkach szybowych w dowolnym typie szybu – mobilność platformy,
 • możliwość pracy w trakcie ruchu klatki szybowej – mobilność pracy,
 • możliwość modelowania i projektowania zabudowy elementów wnętrza szybów,
 • krótki czas pracy w szybie – brak konieczności wstrzymywania ruchu kopalnianego na czas pomiarów,
 • pozyskiwanie quasi-ciągłej informacji o geometrii obiektu – pełna dokumentacja stanu szybu,
 • poprawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w szybach kopalnianych – szybka weryfikacja stanu technicznego.

Platforma pomiarowa zrewolucjonizuje i usprawni pomiary kontrolne w szybach kopalnianych. Stworzona platforma będzie zdolna wykonywać precyzyjne pomiary geodezyjne szybu w trakcie ruchu klatki szybowej. Zaletą platformy będzie krótki czas wykonania pomiarów, kompleksowość oraz ogromna ilość pozyskanych danych w stosunku do klasycznych metod pomiarowych.

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top