Projekt LAWP 3.7

Projekt LAWP 3.7

 

„Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które pozwolą na znaczące ulepszenie procesu pomiaru szybów górniczych oraz znaczące ulepszenie konstrukcji Mobilnej Platformy Górniczej, to pozwoli przede wszystkim na wzrost bezpieczeństwa pracy w szybie, skrócenie czasu pomiaru z dwóch do jednej zamiany, skrócenie czasu opracowania wyników pomiarów i efektywniejsze oraz łatwiejsze zarządzanie danymi. W wyniku realizacji projektu nastąpi zasadnicza zmiana procesu technologicznego pomiaru poprzez pełne wykorzystanie właściwości IMU dla wyeliminowania pionów mechanicznych i pionowania laserowego oraz wprowadzenie algorytmów i rozwiązań informatycznych (NvidiaCUDA) do procesu wyznaczania trajektorii przejazdu klatki w szybie oraz opracowania i analizy danych. Niezbędnym uzupełnieniem jest zmiana konstrukcji platformy (ultra lekka i super sztywna rama – konstrukcja z włókien węglowych – znaczące obniżenie wagi platformy) oraz zmiana układu sterowania platformą i zbierania danych, jak również oprogramowanie do obliczeń, analizy i prezentacji wyników pomiarów. Dzięki wprowadzeniu powyższych zmian nastąpi ogromny wzrost efektywności wykonywanych usług. Drugim, równie ważnym celem jest innowacja nietechnologiczna marketingowa – wejście na rynki światowe. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będzie oferował usługi i produkt na najwyższym poziomie technologicznym.
Oferta Wnioskodawcy stanie się bezkonkurencyjna na świecie z uwagi na parametry oferowane przez MPG (dokładność pomiaru, czas wykonania pomiaru, czas obróbki danych). Wdrożenie wyników prac B+R pozwoli na znaczącą zmianę w marketingu firmy poprzez ekspansję na rynki zagraniczne.

Projekt dotyczy wprowadzenia innowacji procesowej w skali rynku światowego nie stosowanej do ten pory na rynku, potwierdzeniem czego jest załączony do wniosku Raport o stanie techniki.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • podniesienia konkurencyjności w rejonie lubelskim i ogólnokrajowym prowadzącym do szybszego wzrostu gospodarczego, a w przyszłości także na rynku międzynarodowym,
  • osiągnięcie celu głównego przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i rangi regionu w dziedzinie geodezji, oraz do wzrostu działalności gospodarczej, a tym samym wyniku rynku lubelskiego, gdzie wnioskodawca ma główną siedzibę. W związku z tym iż województwo lubelskie jest, w skali naszego kraju, obszarem słabiej rozwijającym się, realizacja projektu przyczyni się do wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, a tym samym zwiększy konkurencyjność oraz równocześnie podniesie jakość życia społeczności regionu. Inwestycja poniesiona przez wnioskodawcę w ramach tego projektu poprawi i przyciągnie inwestorów na Lubelszczyznę,
  • wsparcia rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki, która staje się coraz większym motorem dla całego kraju, gdyż projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań skanowania laserowego,
  • rozwoju technologicznego i innowacji poprzez wykorzystanie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  •  zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • zwiększenia konkurencyjności małych przedsiębiorstw,
  • trwałego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych osób,
  • zacieśniania współpracy z ośrodkami naukowymi,
  • podniesienia konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzącego do szybszego wzrostu gospodarczego,
  • stworzenia warunków do konkurowania w układzie krajowym i światowym.

 

Czas realizacji projektu: 1.06.2017 – 31.05.2018 r.

Wartość projektu  2 253 513,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich  1 282 487,50 zł

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top