Artur Adamek
Artur Adamek
28/06/2021

Zapytanie ofertowe nr 3 – Zakup i dostawa skanera laserowego

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel.: +48 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa skanera laserowego

 

Tytuł projektu

Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0117/20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera laserowego rotacyjnego (robotycznego) na potrzeby mobilnego systemu mapowania – 1 sztuka, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającym synchronizację i podłączenie w Hybrydowej Platformie Pomiarowej (HPP).

Skaner zostanie zamontowany na „czole” systemu (HPP) i jego zadaniem będzie rejestracja profili w celu zbudowania wstępnej trajektorii poruszającego się systemu (HPP). Skaner musi umożliwiać wykonanie chmury punktów podczas poruszania się systemu pomiarowego oraz musi umożliwiać integrację z innymi komponentami Hybrydowej Platformy Pomiarowej.

 

Szczegółowe wymagane minimalne parametry skanera:

 • Minimalna ilość kanałów (linii skanujących): 32
 • Minimalny zasięg: 100 m
 • Pionowe pole widzenia: minimum 40° w zakresie od -25° do + 15°
 • Poziome pole widzenia: 360°
 • Minimalna rozdzielczość kątowa pionowa: 0,33°
 • Pozioma rozdzielczość kątowa: od 0,1° do 0,4° (konfigurowalne)
 • Dokładność pomiaru: nie gorsza niż ±3 cm
 • Ilość punktów w sekundę: minimum 1200000
 • Częstotliwość obracania: 5 lub 20 Hz
 • Pobór mocy: 10 W lub mniej
 • Waga bez osprzętu: do 1 kg
 • Stopień ochrony / obudowa: IP67
 • Klasa lasera: IEC60825-1: 2014
 • Długość fali lasera: nie mniej niż 903 nm
 • Dane wyjściowe pakietu UDP: pomiar odległości, pomiar współczynnika odbicia, kąty obrotu, zsynchronizowany znacznik czasowy (μs rozdzielczość)
 • Łączność z lidarem: RJ45 Ethernet
 • Wymiary: średnica nie więcej niż 110 mm, wysokość nie więcej niż 90 mm
 • Mocowanie: gotowe otwory do mocowania na systemie pomiarowym (HPP)
 • Dodatkowy osprzęt: oprogramowanie, zasilacz, przewód zasilający, przewód do podłączenia skanera.

 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

 

Termin składania ofert:  do dnia 08.07.2021 r.

Nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Termin otwarcia ofert:  09.07.2021 r.

 

Składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu

procedury ofertowej w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Warunki zamówienia

Gwarancja i wsparcie techniczne 12 m-cy.

 

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy

Certyfikat jakości parametrów pomiarowych producenta.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100, gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej, Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Dodatkowe warunki

– Oferta powinna zawierać (dane oferenta – nazwę, adres, NIP)

– Ważność oferty – minimum 30 dni

– Wszelkie koszty i ryzyko związane z opracowaniem, przygotowaniem i złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu ponosi oferent.

– Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy oraz do niezłożenia zamówienia pomimo pisemnego zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy nie może być podstawą roszczeń o zwrot kosztów sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu.

– Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszym Zapytaniu. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30.08.2021 r.

 

Dokumentacja techniczna Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP) do wglądu w siedzibie SKALA 3D po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

 

Załączniki

Umowa o zachowaniu poufności

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięcie

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Visimind Ltd Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 10
10-683 Olsztyn
NIP 739-33-26-675
data wpłynięcia oferty: 07.07.2021 r.
cena: 34 200 zł netto + VAT

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top