Artur Adamek
Artur Adamek
16/01/2019

Zapytanie ofertowe nr 1/LAWP1.5/2019

W związku z otrzymaniem przez SKALA 3D Artur Adamek  dotacji w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje,

Działania 1.5 Bon na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w konkursie nr: RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18 zapraszamy do składania ofert.

 

Zamawiający:
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427
tel. 608 444 105

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prace polegające na wykonaniu usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego, tj.: Opracowanie projektu inżyniersko – konstrukcyjno – technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

Hybrydowa Platforma Pomiarowa dedykowana będzie do pracy w kopalniach w wyrobiskach pionowych jak również w wyrobiskach poziomych. Dzięki nowemu projektowi platforma będzie mogła pracować na pojazdach i maszynach kołowych z przeznaczeniem do zbierania danych pomiarowych, tj.: danych laserowych, zdjęć cyfrowych, panoram 3D, trajektorii, oraz pozycji, a w przyszłości również danych termowizyjnych.

 

Tytuł projektu

Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)

 

Numer projektu

RPLU.01.05.00-06-0010/18

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego, tj.: opracowanie projektu inżyniersko – konstrukcyjno – technologicznego Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP).

 

Prace badawcze będą polegały na opracowaniu takiej konstrukcji i budowy platformy, która zdolna będzie do pracy zarówno w pionowych wyrobiskach górniczych, w poziomych wyrobiskach górniczych, w tunelach, na kolei i wszędzie tam, gdzie można będzie zamontować ją na pojazdach kołowych (samochody, drezyny, wózki). Kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń pomiarowych oraz ich synchronizacja tak aby Platforma mogła być zamontowana i pracowała na wymienionych wyżej „nośnikach”.

 

W skład Hybrydowej Platformy Pomiarowej wejdą następujące komponenty:

– skanery profilowe Z+F Profiler 9012 – 2 szt.

– skaner panoramiczny Z+F Imager 5010X – 1 szt.

– jednostka inercyjna IMU LCI -100 – 1 szt.

– odbiornik GNSS – 1 szt.

– kamera dookólna – 1 szt.

– odometry – 2 szt.

– moduł sterowania i zbierania danych

– laptop przemysłowy

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://skala3d.pl/portfolio/projekty-ue/projekt-lawp-1-5/

 

Konstrukcja platformy hybrydowej opierała się będzie  na rozwiązaniach technicznych Mobilnej Platformy Górniczej. Poniżej link do szczegółowych informacji o MPG:

http://skala3d.pl/technologie/mobilne-systemy-pomiarowe/mobilna-platforma-gornicza-mpg/

Efektem powyższych prac powinien być projekt na bazie, którego Beneficjent będzie mógł fizycznie zbudować Hybrydową Platformę Pomiarową oraz dokonać niezbędnych integracji i synchronizacji urządzeń pomiarowych.

 

Szczegółowa dokumentacja MPG (Mobilna Platforma Górnicza) oraz parametry techniczne konstrukcji dostępne do wglądu dla zainteresowanych oferentów w siedzibie firmy po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA – ang. non-disclosure agreement).

 

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2019

 

Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście do siedziby firmy lub elektroniczne na podany adres email: skala3d@skala3d.pl

 

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji zamówienia.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z regulaminem konkurs Działania 1.5 Bon na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wykonawcą w projekcie może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • REGULAMIN KONKURSU nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18, V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU, 5.3. Kwalifikowalność projektu, pkt. 1) strona 29-30 regulaminu.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: P = Cn/Cb x 100 gdzie: P – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN/g w ofercie najtańszej Cb – Cena brutto wyrażona w PLN/g
w ofercie badanej, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 28.02.2019 r.

 

Załączniki

  • Umowa o zachowaniu poufności_MPG
  • Regulamin_konkursu

 

Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

  • strona internetowa skala3d.pl
  • tablica ogłoszeń w Biurze firmy, adres: Parysa 33a, 20-712 Lublin
  • strona internetowa Instytucji Pośredniczącej  http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPEGIEKA Sp. z o.o.
al. Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
NIP 578-000-44-98

data wpłynięcia oferty: 23.01.2019 r.
cena: 117 500 zł netto + VAT

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top