SKALA 3D – Request for Proposals No. 2

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia geodezyjnych badań pomiarowych przy opracowaniu mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia geodezyjnych badań pomiarowych w następujących zadaniach projektu:

Zadanie 1:
Geodezyjne badania pomiarowe nad opracowaniem koncepcji i metodyki prowadzenia prac przemysłowych w szybach kopalnianych

Zadanie 2:
Geodezyjne badania pomiarowe nad automatycznym pozycjonowaniem systemu pomiarowego w osi Z

Zadanie 3:
Geodezyjne badania pomiarowe nad automatycznym pozycjonowaniem systemu pomiarowego w osiach XY

Zadanie 4:
Geodezyjne badania pomiarowe w celu integracji mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych

Zadanie 6:
Geodezyjne badania pomiarowe przy prowadzeniu testów prototypu mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych

Okres objęty zleceniem (może ulec zmianie w czasie trwania projektu): 18 miesięcy  w okresie 1.10.2011 r. – 31.08.2013 r.

 

OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY:
Przeprowadzenie tych badań ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu i powodzenia kolejnych prac badawczych w projekcie. Ze względu na dużą ilość instrumentów pomiarowych (geodezyjnych), konieczna jest fachowa obsługa i kontrola pracy wszystkich urządzeń zaangażowanych w system pomiarowy.
– doświadczenie w zakresie prowadzenia geodezyjnych badań pomiarowych,
– doświadczenia w pracy na kopalni,
– sprawna i fachowa obsługa geodezyjnych instrumentów pomiarowych,
– sprawna i terminowa realizacja badań oraz współpraca z Zamawiającym,
– informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
– cena 70 %
– referencje i doświadczenie 30%

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 18.02.2011 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top