SKALA 3D – IEOP Project – Task 6

Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych
Realizacja zadania: Testowanie prototypu mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych
W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną następujące czynności prac rozwojowych:
W trakcie realizacji tego zadania zostaną przeprowadzone wielokrotne testy prototypu – mobilnej i zautomatyzowanej platformy pomiarowej. Celem tych testów będzie określenie warunków brzegowych, w których będzie mógł pracować system pomiarowy. Jednocześnie w czasie testów zostaną zweryfikowane następujące parametry:
– maksymalna prędkość przejazdu klatki szybowej;
– zależności pomiędzy dokładnością pomiarów a szybkością ruchu klatki szybowej;
– parametry dokładnościowe mierzonych punktów (błąd położenia  XYZ);
– powtarzalność obserwacji;

 

Po wykonaniu i opracowaniu pomiarów testowych na podstawie ich analizy zostanie zdefiniowana procedura kalibracyjna systemu pomiarowego. W wyniku tych badań podane zostaną ostateczne parametry techniczne i dokładnościowe zbudowanego prototypu automatycznego systemu pomiarowego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top